Languages
Playing for Success Eindhoven

Groep 8 traject
 

Naast het reguliere aanbod heeft Playing for Success Eindhoven een traject voor een specifieke groep leerlingen. Het gaat hierbij om leerlingen van groep 8 die de overstap gaan maken naar het voortgezet onderwijs. Deze overstap ervaren de leerlingen zelf, maar ook hun ouders en leerkrachten, als een belangrijke en spannende periode. De overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs gaat samen met grote organisatorische, didactische en inhoudelijke veranderingen. Samen met het onderwijs wil Playing for Success Eindhoven een steentje bijdragen om deze overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen. Naast ons reguliere programma, komt ook het (leren) plannen en organiseren aan bod. De aanmelding wordt gedaan door school, in overleg met ouders.


aanleiding:

De aanleiding voor dit aanbod komt voort uit recente onderzoeken waaruit blijkt dat de overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs niet altijd vlekkeloos verloopt. Dit heeft tot gevolg dat leerlingen vroegtijdig uitvallen of dreigen uit te vallen, leerlingen uitstromen met een lagere onderwijssoort dan door de basisschool geadviseerd werd en dus onderpresteren. Het onderwijs is hard aan de slag om dit probleem te verhelpen, dit doen zij d.m.v. het beter afstemmen van de onderwijsinhoud, een goede overdracht, het betrekken van ouders enz. Playing for Success Eindhoven is van mening dat zij kunnen bijdragen aan het beter voorbereiden van de leerlingen op het voortgezet onderwijs en het begeleiden van deze leerlingen tijdens de eerste stappen op het voortgezet onderwijs. Hierbij gaat het om het verder ontwikkelen van de benodigde leercompetenties en sociale competenties.


Werkwijze en begeleiding:

Binnen het traject richt Playing for Success zich op “het leren leren”. Playing for Success gaat naast de leerling staan en geeft ze verantwoordelijkheid over hun eigen leerproces. Dit wordt gedaan volgens de methodiek van het oplossingsgericht werken, door doelen met de leerlingen te stellen waar constant op teruggekeken wordt. Hierdoor zien leerlingen hun successen en verbeterpunten en leerlingen leren te reflecteren op hun eigen werkhouding. Het verbeteren van de leercompetenties en sociale competenties vindt plaats via het levensecht leren waardoor leerlingen de vaardigheden regelmatig kunnen trainen. Daarbij legt Playing for Success sterk de link naar de ervaringen van leerlingen zelf om het levensecht leren zoveel mogelijk toe te kunnen passen.

Drie maanden, na afronding van het traject, worden de leerlingen voor een follow-up bijeenkomst uitgenodigd in het leercentrum zodat de ontwikkeling van leerlingen gevolgd kunnen worden. 


Ouderbetrokkenheid:

Playing for Success Eindhoven wil ook de ouders een rol geven in dit proces. Ouderbetrokkenheid is van groot belang voor de ontwikkeling van de leerlingen. Voorafgaand aan het traject worden ouders uitgenodigd voor een informatieavond en ze zijn welkom tijdens de feestelijke diploma-uitreiking van het traject. Tijdens het traject organiseren wij een ouderbijeenkomst waar ouders een presentatie krijgen van wat er tot dan toe is gedaan en wat er nog op het programma staat. Ook kunnen er dan vragen gesteld worden én ouders zullen samen met hun kind een activiteit uitvoeren.

De aanmelding wordt gedaan door school. De leerkracht en/of Intern Begeleider kunnen het beste inschatten welke leerlingen een steuntje in de rug kunnen gebruiken om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen. Het is van belang dat een aanmelding met de leerling zelf wordt besproken, de leerling moet gemotiveerd zijn om het traject in te gaan en te volgen.


Kosten:

De kosten voor de ouders bedragen € 95,- Deze kosten zijn voor 12 bijeenkomsten inclusief een follow-up bijeenkomst. Wanneer u als ouder geen mogelijkheid heeft om dit bedrag te betalen, kunt u contact opnemen met Stichting Leergeld. Stichting Leergeld vergoedt de ouderbijdrage, mits ouders daarvoor in aanmerking komen. Om dit te beoordelen gaan zij met ouders, die nog niet bekend zijn bij Stichting Leergeld, in gesprek. Wanneer ouders wel bekend zijn bij Stichting Leergeld, is een persoonlijk gesprek niet nodig en mag de factuur van het traject naar Stichting Leergeld worden opgestuurd.

Stichting Leergeld is te bereiken op maandagochtend en donderdagochtend op telefoonnummer: 040-2131141 of u kunt mailen naar: secretariaat@leergeld-eindhoven.nl


Leercompetenties:

Voor het slagen van school is het beschikken over goede leercompetenties van groot belang. Leercompetenties zijn vaardigheden die leerlingen nodig hebben om naar het voortgezet onderwijs te gaan. Vaardigheden die mensen in staat stellen om te leren, ook buiten school. Om een schoolcarrière goed te doorlopen is het een voorwaarde dat leerlingen leervaardigheden hebben die bij hen passen. Sommige leerlingen weten niet goed hoe ze effectief moeten leren. Ondanks de inspanning levert het niet het gewenste resultaat op. Hierdoor kunnen leerlingen ongemotiveerd raken. Playing for Success Eindhoven wil zich binnen het traject richten op onderstaande leervaardigheden.


Zelfsturing:

Hieronder vallen onderwerpen zoals het leren plannen van het huiswerk: wanneer wordt wat geleerd, met wie kun je praten wanneer iets niet goed gaat en/of wanneer er vragen zijn.


Zelfkennis:

Zelfkennis is iets wat leerlingen over zichzelf weten. Waar vindt een leerling zichzelf goed in en waar vindt een leerling dat hij/zij minder goed in is. Sommige leerlingen kunnen leren d.m.v. een tekst twee keer door te lezen, anderen hebben het nodig om een samenvatting te maken. Voor elke leerling is dit anders. We schenken aandacht aan de manier van leren en wat werkt voor een leerling. Tevens gaan wij samen met de leerling kijken naar hoe hij/zij omgaat met vaardigheden die minder ontwikkeld zijn.


Samenwerken:

Samenwerken doen leerlingen al vanaf de basisschool. Toch is het voor veel leerlingen niet gemakkelijk om goed samen te werken. Hoe gaan ze om met meningsverschillen, hoe komen ze tot een oplossing. Het is zaak dat leerlingen inzien dat ze elkaar “wijs” kunnen maken en gebruik kunnen maken van elkaar. Samenwerken is tevens een belangrijke sociale competentie die binnen het traject veelvuldig aan bod komt. Samenwerken is voor Playing for Success vaak een middel om doelen van leerlingen te bereiken.


analyseren en structureren van leerstof:

Hierbij gaat het om het begrijpen van de leerstof. Met behulp van schema’s, samenvattingen ofwel structureren van leerstof. Hieronder kan men ook verstaan: hoe verdelen leerlingen de leerstof, wat begrijpen leerlingen en waar hebben ze nog vragen over, hoe onderscheiden ze hoofdzaken van bijzaken enz. Door met de leerlingen te praten over hun manier van leren kunnen wij ze ondersteunen bij het vinden van een geschikte manier.


Concreet verwerken van leerstof:

Onder concreet verwerken verstaan we dat leerlingen nadenken over dagelijkse situaties die ze meemaken en deze te koppelen aan de leerstof (levensecht leren). Op deze manier kan het voor leerlingen gemakkelijker worden om leerstof vast te houden en te begrijpen. We schenken daarbij tevens aandacht aan “waarom leren we”.


Kritisch verwerken van leerstof:

Onder kritisch verwerken verstaan we dat leerlingen de leerstof niet zomaar overnemen maar actief nadenken over de stof. Wat is een feit en wat is een mening, hoe denken de leerlingen daar zelf over (wat is hun eigen mening). Op deze manier ontwikkelen leerlingen meer bewustzijn over bepaalde onderwerpen.


Sociale competenties:

Binnen het traject zijn de activiteiten zodanig opgebouwd dat sociale competenties automatisch aan bod komen. Dit doen wij door activiteiten aan te bieden waarbij leerlingen contact met elkaar moeten aangaan omdat er samengewerkt moet worden. In dit proces is het als eerste van belang dat de begeleiding en ook de leerlingen elkaar bewust maken van gedrag. Daarna kunnen er stappen gezet worden om bewust om te gaan met bepaald gedrag en om gedrag aan te leren. Leerlingen maken deze stappen door een persoonlijk leerdoel op te stellen, waar na elke bijeenkomst op teruggekeken wordt. Door het groepsproces kunnen leerlingen elkaar ook helpen in dit proces, ze geven elkaar tips en kunnen ervaringen delen.


Vriendschappen aangaan/Praten en luisteren:

In deze leeftijdsfase gaan leerlingen hun belangrijke contacten ook buiten het gezin zoeken. Het is van groot belang dat leerlingen contacten kunnen en durven aangaan. Hiervoor is het nodig om te praten en te luisteren naar anderen.


Omgaan met gevoelens:

Leerlingen verkeren in deze fase voor de eerste keer in grotere groepen met veel losse contacten. Het is voor leerlingen van belang dat ze hun eigen gevoel herkennen en erkennen. Op deze manier kunnen ze leren om er goed mee om gaan. Daarbij is het van belang dat ze durven te praten over het gevoel, zodat ze de omgeving betrekken bij hun leven. Tevens is het van belang dat leerlingen leren om ook met de gevoelens van anderen te kunnen omgaan. Playing for Success creëert een veilige werksfeer zodat ook deze competentie aan bod kan komen. Leerlingen werken regelmatig in kleine groepen waarin persoonlijke zaken besproken kunnen worden. Tevens is het altijd mogelijk dat een leerling een individueel gesprek aangaat met een van de begeleiders. Op deze manier proberen wij leerlingen stapjes te laten maken om gevoelens van zichzelf en anderen bespreekbaar te maken.


Opkomen voor jezelf/keuzes maken:

Als leerlingen opdrachten gaan uitvoeren op school en/of elders is het van belang dat zij hun eigen positie kunnen verwerven in de groep. Daarbij is het van belang dat zij zich een mening vormen, hun mening durven te uiten, durven aan te geven wat ze wel en niet prettig vinden. Op deze manier ontwikkelen leerlingen ook hun eigen identiteit, ook van belang als het gaat om keuzes maken. Een middenweg vinden tussen het manifesteren van jezelf, meedoen met de groep en rekening houden met de omgeving. Tijdens het Playing for Success traject zal de leerling gaan functioneren binnen een nieuwe groep en krijgen daarbij mogelijkheden om deze competentie te oefenen.


Samenwerken:

Samenwerken wordt als middel ingezet om sociale competenties te verbeteren. Het is belangrijk dat leerlingen samen met anderen schooltaken kunnen uitvoeren. Dit vraagt van leerlingen een goed beeld van zichzelf en van anderen. Zij moeten leren zien wat zij anderen te bieden hebben en wat anderen hen te bieden hebben. Binnen het traject wordt er veelvuldig samengewerkt en gereflecteerd op het eigen gedrag en gedrag van anderen.


Omgaan met autoriteit    beleefd zijn:

Het is eigen aan de doelgroep om de autoriteit te testen. Ieder moet zijn/haar eigen speelruimte bepalen. Leerlingen zijn bezig met het vinden van de juiste afstemming. Binnen het traject krijgen de leerlingen te maken met verschillende begeleiders en ze gaan nieuwe contacten aan. Door leerlingen met vele verschillende mensen te laten samen werken en contacten aan te gaan oefenen zij om deze afstemming op een goede manier te vinden.


Conflicten voorkomen en oplossen

Het is belangrijk dat leerlingen conflicten kunnen voorkomen en/of oplossen. Tijdens het traject gaan wij met de leerlingen in op dit onderwerp. We bespreken conflicten en hoe zij daarmee om kunnen gaan. We tonen veel voorbeeldgedrag waarbij leerlingen kunnen ervaren hoe toch opkomt voor jezelf zonder in een conflict situatie te geraken.